Annotaties OR 2016-0022

T.S. Hoyer | 12-02-2018

Aansprakelijkheid na een juridische splitsing in de praktijk

Dit artikel maakt inzichtelijk welke stappen men moet zetten om te bepalen welke van de bij een juridische splitsing betrokken rechtspersonen aansprakelijk is of zijn ten gevolge van het bepaalde in artikel 2:334t BW.

1 Inleiding

Artikel 2:334t van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon aansprakelijk zijn tot nakoming van de verbintenissen van de...

Archief