Naar boven ↑

Welkom op de vernieuwde OR Updates. Een nieuw design met verbeterde zoek- en filtermogelijkheden voor een optimale gebruikservaring!

OR Updates is voor iedere jurist dé manier om op de hoogte te blijven op het gebied van het ondernemingsrecht en aanverwante onderwerpen. OR Updates informeert, structureert en biedt verdieping in alle ondernemingsrechtelijke informatie.

3.739 resultaten

Rechtspraak

OR 2022-0201

JZ Investments B.V./Chainpoint B.V.

Een holding houdt aandelen in een dochtermaatschappij. De bestuurders van de holding zijn met elkaar in onmin geraakt. De raad van commissarissen van de dochtermaatschappij roept een algemene vergadering bijeen waar onder andere wordt gestemd over het voorstel tot ontslag van de holding als bestuurder van de dochtermaatschappij en tot benoeming van een van de bestuurders van de holding als nieuwe bestuurder van de dochtermaatschappij. De bestuurders van de holding worden het niet eens over hoe zij ter algemene vergadering moeten stemmen op de door de holding gehouden aandelen. De bestuurders verschijnen beiden op de algemene vergadering en brengen ieder namens de holding tegenstrijdige stemmen uit. Omdat beide bestuurders zelfstandig bevoegd zijn de holding te vertegenwoordigen, is er sprake van een patstelling. De voorzitter van de algemene vergadering oordeelt dat vanwege het ontbreken van eenduidigheid de uitgebrachte stemmen van de holding ongeldig zijn en constateert dat de voorstellen zijn aangenomen omdat de andere aandeelhouder van de dochtermaatschappij vóór de voorstellen stemde. De holding vordert in rechte onder meer een verklaring voor recht dat de genomen besluiten nietig zijn, dan wel vernietiging van de door de algemene vergadering genomen besluiten. De rechtbank vernietigt de besluiten op grond van artikel 2:15 lid 1 onder a BW. Er is naar het oordeel van de rechtbank sprake van strijd met bepalingen die de totstandkoming van besluiten van een rechtspersoon regelen, omdat de voorzitter van de algemene vergadering geen oordeel had mogen geven over de geldigheid van stemmen.
Rechtbank Gelderland, 18-05-2022